Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle werkzaamheden, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Arrend Advies zich verbindt om werkzaamheden te verrichten voor cliënt, alsmede op alle daaruit voor Arrend Advies voortvloeiende werkzaamheden.

2. Afwijkingen van en aanvullingen op de werkzaamheden en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst.

3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de overeenkomst, dan geldt de in de overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolg werkzaamheden.

5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van cliënt wordt door Arrend Advies hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook de natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook bij de juridische dienstverlening aan cliënt door of vanwege Arrend Advies zijn betrokken.                                                                 

Artikel 2. Gegevens Cliënt

7. Cliënt is gehouden om alle bescheiden die Arrend Advies naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van cliënt te stellen. Arrend Advies bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.   

8. Cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

9. Cliënt vrijwaart Arrend Advies voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

10. Voor rekening en risico van cliënt zijn de door Arrend Advies gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Arrend Advies, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door cliënt van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.

11. In geval van elektronische verzending van informatie - waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) cliënt door Arrend Advies aan derden, wordt cliënt aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.

12. Arrend Advies heeft het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat cliënt aan de in het lid 7 genoemde verplichtingen heeft voldaan.   

13. Op eerste schriftelijk verzoek van cliënt zal Arrend Advies de originele, door cliënt verstrekte, bescheiden aan cliënt retourneren.

Artikel 3. Uitvoering Werkzaamheden

14. Arrend Advies voert werkzaamheden uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.

15. Arrend Advies bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en door welke medewerker(s).

16. Arrend Advies heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Arrend Advies aan te wijzen derde.

Artikel 4. (Beroeps)regelgeving

17. Cliënt verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Arrend Advies voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.

18. Arrend Advies treft passende maatregelen om de van cliënt afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Arrend Advies zal medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Arrend Advies vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

19. Cliënt is ermee bekend dat Arrend Advies in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van cliënt.   

20. Voor zover nodig, geeft cliënt hierbij zijn toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Arrend Advies:
in wet- en (beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten; in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
verplicht is om een onderzoek te doen naar cliënt dan wel diens identiteit.

21. Arrend Advies sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij cliënt ten gevolge van het voldoen door Arrend Advies aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

22. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.                          

Artikel 5. Intellectuele Eigendom

23. Het uitvoeren van werkzaamheden door Arrend Advies houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Arrend Advies rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de werkzaamheden behoren toe aan Arrend Advies.

24. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Arrend Advies rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Arrend Advies gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.

25. Het is cliënt niet toegestaan om de in lid 24 genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arrend Advies aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval cliënt een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de werkzaamheden door Arrend Advies. Cliënt zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 6. Overmacht

26. Als partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

27. Als de situatie als bedoeld in lid 26 zich voordoet, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

28. Indien cliënt bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Arrend Advies gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient cliënt deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 7. Honorarium & Kosten

29. De door Arrend Advies uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan cliënt in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals  bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.

30. Naast het honorarium worden de door Arrend Advies gemaakte onkosten en de declaraties van door Arrend Advies ingeschakelde derden aan cliënt in rekening gebracht.

31. Arrend Advies heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan cliënt. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Arrend Advies om de werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.

32. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Arrend Advies het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

33. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door cliënt aan Arrend Advies verschuldigde bedragen.    

Artikel 8. Betaling

34. Betaling door cliënt van de aan Arrend Advies verschuldigde bedragen dient, zonder dat cliënt recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Arrend Advies.

35. Als cliënt niet binnen de in lid 34 genoemde termijn heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim en is Arrend Advies gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

36. Als cliënt niet binnen de in lid 34 genoemde termijn heeft betaald, is cliënt gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Arrend Advies gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

37. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

38. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van cliënt naar het oordeel van Arrend Advies daartoe aanleiding geeft, of als cliënt nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, dan is Arrend Advies gerechtigd om van cliënt te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Arrend Advies te bepalen vorm. Als cliënt nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Arrend Advies gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen cliënt aan Arrend Advies uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 9. Termijnen

39. Als tussen cliënt en Arrend Advies een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en cliënt verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden cliënt en Arrend Advies in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

40. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen cliënt en Arrend Advies (schriftelijk) overeengekomen is.

Artikel 10. Aansprakelijkheid & Vrijwaringen

41. Arrend Advies is niet aansprakelijk voor schade van cliënt die ontstaat doordat cliënt aan Arrend Advies geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder wordt mede begrepen de situatie dat Arrend Advies niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van cliënt.

42. Arrend Advies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Arrend Advies.

43. De aansprakelijkheid van Arrend Advies is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de werkzaamheden. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Arrend Advies aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.        

44. Cliënt is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Arrend Advies heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

45. Cliënt vrijwaart Arrend Advies voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cliënt aan Arrend Advies geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.

46. Cliënt vrijwaart Arrend Advies voor aanspraken van derden (medewerkers van cliënt en door Arrend Advies ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van cliënt of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

47. Het bepaalde in de leden 41 t/m 46 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Arrend Advies jegens cliënt.

Artikel 11. Opzegging

48. Cliënt en Arrend Advies kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de overeenkomst eindigt voordat de werkzaamheden zijn voltooid, is cliënt het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Arrend Advies opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van cliënt zijn verricht.

49. Als cliënt overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Arrend Advies recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die Arrend Advies reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals - onder meer - de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).

50. Als Arrend Advies overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft cliënt recht op medewerking van Arrend Advies bij de overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van cliënt waardoor Arrend Advies zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat cliënt alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 12. Opschortingsrecht

51. Arrend Advies is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan cliënt of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op cliënt volledig zijn voldaan.

52. Lid 51 is niet van toepassing op bescheiden van cliënt die (nog) geen bewerking door Arrend Advies hebben ondergaan.

Artikel 13. Vervaltermijn

53. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van cliënt uit welke hoofde ook jegens Arrend Advies in verband met het verrichten van werkzaamheden door Arrend Advies, in ieder geval na één jaar na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 14. Elektronische Communicatie & Elektronisch Deponeren van Jaarstukken

54. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden kunnen cliënt en Arrend Advies door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de werkzaamheden betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

55. Cliënt en Arrend Advies zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Arrend Advies daarvan maakt in zijn contacten met derden.

56. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Arrend Advies geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.

57. Zowel cliënt als Arrend Advies zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

58. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

59. Het bepaalde in artikel 10 is van dienovereenkomstige toepassing.

Artikel 15. Toepasselijk Recht & Forumkeuze

60. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

61. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Arrend Advies gevestigd is.

62. Het bepaalde in lid 60 en 61 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van cliënt om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij Arrend Advies zelf.

Artikel 16. Reparatieclausule Nietigheden

63. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst.

64. Als op enige bepaling in de overeenkomst of op een gedeelte van de overeenkomst rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de overeenkomst onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.